Pretty girl – Cách học đạt điểm tuyệt đối, Điểm số tăng vùn vụt

71.200

Tác giả: Baek Hye Young

Dịch giả: Đỗ Thanh Hằng, Dương Thanh Hoài 

Số trang: 174cm

Khổ: 19 x 22cm