Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ (Tái bản 2019)

199.200