Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Sâu Róm

50.000